|

Sąd Okręgowy w Szczecinie powołuje się na artykuł mec. Tima w sprawie transgranicznego polsko-niemieckiego postępowania upadłościowego

Mec. Tim, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, został przywołany w sprawie transgranicznego polsko-niemieckiego postępowania upadłościowego przed Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sąd powołał się na publikację „Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping”, która ukazała się w czasopiśmie IKAR 2018, nr 6, System Informacji Prawnej Legalis.

Sprawa dotyczyła wpływu zwykłego miejsca pobytu dłużnika i miejsca, gdzie skupiona jest jego działalność ekonomiczna na jurysdykcję krajową sądu polskiego. Publikacja mec. Tima została przez sąd wykorzystana jako odniesienie do interpretacji unijnego rozporządzenia w sprawie transgranicznych postępowań upadłościowych.

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził, że dłużnik ma swoje zwykłe miejsce pobytu w Niemczech, ponieważ tam mieszka i pracuje ze swoją żoną oraz odmówił otwarcia postępowania w Polsce. Dłużnikowi nie udało się wykazać dostatecznych związków gospodarczych lub osobistych z Polską. Sąd zgodził się z poglądem mec. Tima, że miejsce zatrudnienia dłużnika może być decydującym kryterium dla ustalenia miejsca jego zwykłego pobytu.

Przywołanie poglądu mec. Tima w tej sprawie potwierdza naszą ekspertyzę w zakresie transgranicznego prawa upadłościowego. Będziemy w przyszłości wykorzystywać nasze kompetencje, aby oferować naszym klientom jak najlepsze wsparcie.

Jeśli masz pytania dotyczące postępowania upadłościowego, mogą Państwo napisać do nas wiadomość na adres: info@taxtechadvisory.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Z postanowieniem można zapoznać się na następującej stronie internetowej:

http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000004027_VIII_Gz_000459_2018_Uz_2019-02-01_001

W literaturze dotyczącej rozporządzenia nr 2015/848 wskazuje się, że o uznaniu istnienia miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności na terenie danej jurysdykcji świadczą takie okoliczności jak zamieszkiwanie przez większą część roku wraz z członkami rodziny, czy też skoncentrowanie działalności zawodowej (nawet mimo braku zamieszkania). Szczególne doniosłe znaczenie przypisuje się miejscu zatrudnienia, zwłaszcza jeśli ma charakter stały i podstawowy (por. Artur Tim : Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping i powołana tam literatura, IKAR 2018 , nr 6, System Informacji Prawnej Legalis).

W świetle przytoczonych poglądów doktryny argumenty powołane w zażaleniu, odnoszące się do braku zamiaru stałego pobytu wnioskodawcy na terenie Niemiec, nie mogły odnieść zamierzonego skutku. Bez względu bowiem na plany życiowe wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż obecnie właśnie w Niemczech koncentruje się jego aktywność życiowa, związana w szczególności z pracą zawodową i prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego z żoną. Wniosku tego nie mogą zmieniać przyjazdy do Polski na urlop, święta, czy w wolne weekendy, tym bardziej, że – jak wynika z zeznań samego dłużnika, w trakcie tych wizyt gościnnie przebywa wraz z małżonką w domu, w którym na stałe mieszka siostra żony. Z treści wniosku wynika, że wnioskodawca nie ma w Polsce żadnego majątku, w szczególności mieszkania. Uwzględniając nadto koszty podróży do Polski, podzielić przy tym należy dokonaną przez Sąd pierwszej instancji ocenę zeznań wnioskodawcy, jako niewiarygodnych w tym zakresie, w jakim wskazywał, że prawie każdy weekend przyjeżdża do Polski.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Gz 459/18

Zapraszam do bezpłatnej wyceny tłumaczenia Państwa dokumentów!


    Podobne wpisy